การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางหลวงหมายเลข 212

อ.ปากคาด - บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทางหลวงหมายเลข 212 เป็นทางสายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงอื่นเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรและมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้ทั่วถึง กรมทางหลวงจึงมีแผนการขยายทางหลวงหมายเลข 212 เป็น 4 ช่องจราจร ช่วง อ.ปากคาด – บ.สมประสงค์ แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้น พบว่า มีแหล่งโบราณคดีในระยะทาง 1 กิโลเมตร ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


Image


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6777
โทรสาร : 0-2354-6777

ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ ควรดี หรือคุณจิตตมาส เขียวขำ
โทรศัพท์ : 0-2510-8278
โทรสาร : 0-2948-5654
อีเมล : [email protected]

ด้านวิศวกรรมและการจราจรและขนส่ง
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : คุณสุรวิชญ์ คู่บารมี
โทรศัพท์ : 0-2617-0522
โทรสาร : 0-2617-0524
อีเมล : [email protected]
COPYRIGHT © 2021 ENCAD CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.