การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางหลวงหมายเลข 212

อ.ปากคาด - บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ
รูปแบบการพัฒนาโครงการ


แนวเส้นทางโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด – บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.93+440 และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.97+500 ระยะทางรวมประมาณ 4.060 กิโลเมตร ซึ่งโครงการทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด – บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ เป็นงานขยายทางหลวงเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยมีรูปแบบการพัฒนาโครงการดังนี้


รูปแบบทางหลวงของโครงการ


แนวเส้นทางโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด – บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.93+440 และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.97+500 ระยะทางรวมประมาณ 4.060 กิโลเมตร ซึ่งโครงการทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด – บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ เป็นงานขยายทางหลวงเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยมีรูปแบบการพัฒนาโครงการดังนี้Image


รูปแบบทางแยกของโครงการ


แนวเส้นทางโครงการมีจุดตัดถนน 1 แห่ง โดยเป็นจุดตัดกับทางหลวงชนบทสาย บก.3018 ที่ กม.95+790 โดยจะดำเนินการสำรวจปริมาณจราจร เพื่อวิเคราะห์รูปแบบทางแยกว่าควรเป็นรูปแบบสัญญาณ ไฟจราจรหรือรูปแบบปิดทางแยกในขั้นถัดไป


แนวทางราบและดิ่งของโครงการ


แนวทางราบของโครงการ พบว่า ตลอดความยาวของแนวเส้นทางโครงการมีโค้งทางราบ จำนวน 1 แห่ง บริเวณ กม.95+997 ซึ่งมีรัศมีโค้งราบเดิมประมาณ 2,864.789 เมตร ส่วนแนวทางดิ่งของโครงการ พบว่า ค่าระดับเบื้องต้นของจุดเริ่มต้นโครงการ อยู่ที่ประมาณ +161 และค่าระดับของจุดสิ้นสุดโครงการ อยู่ที่ประมาณ +170


รูปแบบโครงสร้างชั้นทางของโครงการ


โครงสร้างชั้นทางและผิวทางของโครงการถูกออกแบบให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ความหนา 13 เซนติเมตร โดยมีพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ที่มีค่า Unconfined Compressive Strength ไม่น้อยกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ความหนา 20 เซนติเมตร รองพื้นทางวัสดุมวลรวม ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ความหนา 20 เซนติเมตร วัสดุคัดเลือก ก ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ความหนา 20 เซนติเมตร โดยที่มีดินถมคันทางมีค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

จุดกลับรถ


โครงการได้ออกแบบขยายช่องจราจร โดยมีรูปแบบจุดกลับรถเบื้องต้น ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษาโครงการจำเป็นต้องกำหนดจุดกลับรถให้มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ทั้งในด้านการมองเห็นและระยะหยุดรถที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการเข้าออกของชุมชนในพื้นที่Image


ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง


ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้เป็นหลอดชนิด High Pressure Sodium ขนาด 250 และ 400 วัตต์ โดยมีประสิทธิภาพแสงไม่น้อยกว่า 100 lumens per watt ติดตั้งบนเสา Galvanized Tapered Steel Pole แบบกิ่งเดี่ยวหรือกิ่งคู่ ขนาดความสูง 9-12 เมตร การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณพื้นที่ เช่น บริเวณชุมชน และทางร่วมทางแยก

ระบบระบายน้ำ


สำหรับระบบระบายน้ำตามยาว ประกอบด้วย พื้นที่รับน้ำในเขตทางและพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ประชิตเขตทางภายในระยะ 50 เมตร จากเขตทาง รวมถึงน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งจะคำนวณจากความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ มีรูปแบบระบบระบายน้ำเป็นคูระบายน้ำข้างทาง แสดงรูปตัดทั่วไปของระบบระบายน้ำตามยาว สำหรับระบบระบายน้ำตามขวางของโครงการ จะเป็นอาคารระบายน้ำชนิดท่อลอดกลมและท่อลอดเหลี่ยม ลอดใต้ถนนโครงการเป็นระยะห่างกันวางทุกๆ 300 ถึง 500 เมตรImage


รูปแบบสะพาน


รูปแบบสะพานข้ามห้วยอังฮ้าและสะพานข้ามห้วยก้านเหลือง ซึ่งเป็นสะพานข้ามห้วย 2 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่โครงการนั้น จะทำการก่อสร้างใหม่เป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทางImage


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6777
โทรสาร : 0-2354-6777

ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ ควรดี หรือคุณจิตตมาส เขียวขำ
โทรศัพท์ : 0-2510-8278
โทรสาร : 0-2948-5654
อีเมล : [email protected]

ด้านวิศวกรรมและการจราจรและขนส่ง
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : คุณสุรวิชญ์ คู่บารมี
โทรศัพท์ : 0-2617-0522
โทรสาร : 0-2617-0524
อีเมล : [email protected]
COPYRIGHT © 2021 ENCAD CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.